Statut Sołectwa Boguszyn

Załącznik nr 2
do uchwały nr 98/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko
z dnia 22 czerwca 2011r.

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Sołectwo Boguszyn jest jednostką pomocniczą Gminy Kłodzko i stanowi wspólnotę samorządową osób zamieszkujących na jego terenie.

2. Sołectwo Boguszyn obejmuje terytorium o powierzchni 385ha, które pokrywa się z geodezyjnymi granicami wsi Boguszyn.

3. Organizację i zakres działania sołectwa określa niniejszy statut.

§ 2

Sołectwo Boguszyn działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy o samorządzie gminnym,
2) Statutu Gminy Kłodzko,
3) postanowień niniejszego statutu.

Rozdział 2.
Zakres działania i zadania sołectwa
§ 3

1. Do zakresu działania Sołectwa należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a także powierzone mu przez Radę Gminy, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jego mieszkańców.

2. Organy Sołectwa w sprawach należących do jego zakresu działania mają dostęp do materiałów i informacji z Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy na prawach wynikających z obowiązujących przepisów.

§ 4

Do zadań sołectwa należy*:

1) dbanie o społeczny i gospodarczy rozwój Sołectwa,
2) reprezentowanie interesów społeczności Sołectwa przed organami gminy, organami administracji rządowej i innymi podmiotami życia publicznego,
3) organizowanie zbiorowej działalności społeczności sołectwa w sprawach publicznych mających znaczenie dla sołectwa, gminy, powiatu, województwa, kraju,
4) kształtowanie zasad współżycia społecznego,
5) współpraca z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, sportu, porządku publicznego, promocji itp.,
6) opiniowanie i wnioskowanie do organów Gminy oraz Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych funkcjonujących na obszarze Sołectwa, w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej,
7) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejscowego środowiska, utrzymania czystości i porządku,
8) zarządzanie i korzystanie z mienia gminnego przekazanego Sołectwu, w tym dysponowanie dochodami z tego mienia, na zasadach określonych w Statucie Gminy Kłodzko.
9) podział środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań o znaczeniu lokalnym z przestrzeganiem podziału wynikającym z załącznika do budżetu Gminy Kłodzko.

§ 5

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć, Sołectwo może nawiązać współpracę z innymi Sołectwami oraz organizacjami i instytucjami o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym i zawierać z nimi porozumienie, określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań.

§ 6

1. Działanie Sołectwa jest jawne. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania Sołectwa oznacza w szczególności prawo uzyskania informacji o Sołectwie, prawo wstępu na zebranie wiejskie, a także dostęp do dokumentów Sołectwa w tym protokołów i uchwał zebrania wiejskiego.

3. Udostępnianie informacji publicznej na temat Sołectwa odbywa się w sposób i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, Statucie Gminy oraz zarządzeniach Wójta Gminy Kłodzko.

§ 7

W celu zwiększenia bezpośrednich relacji pomiędzy Gminą a Sołectwem Wójt Gminy może wyznaczyć pracowników Urzędu – samorządowych koordynatorów ds. kontaktów na poziomie Urząd – Sołectwo.

Rozdział 3
WŁADZE SOŁECTWA
§ 8

Mieszkańcy Sołectwa podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym lub za pośrednictwem organów Sołectwa.

§ 9

1. Organami Sołectwa są:

a) Zebranie Wiejskie,
b) Sołtys.

2. Działania Sołtysa wspiera Rada Sołecka.

3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

4. W przypadku zmiany Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w trakcie trwania kadencji, kadencja nowo wybranych władz upływa wraz z końcem trwającej kadencji.

5. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka działają do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

6. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy nie później niż w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia nowej kadencji Rady Gminy.

Zebranie Wiejskie
§ 10

1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym Sołectwa i jego najwyższą władzą.

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają mieszkańcy stale zamieszkujący na obszarze Sołectwa i posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 11

1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Sołectwa.

2. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:

a) wybór i odwoływanie Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków,
b) uchwalanie programów i kierunków działania Sołectwa,
c) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Kłodzko w sprawach dotyczących Sołectwa,
d) określenie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie Gminy do dyspozycji Sołectwa,
e) dokonywanie rocznej oceny działalności Sołectwa i Rady Sołeckiej, w tym przyjmowanie sprawozdań z wykonania planu finansowo-rzeczowego i uchwał Zebrania Wiejskiego,
f) występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie zmian w Statucie Sołectwa,
g) uchwalenie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego oraz określenie sposobu wykorzystania funduszu,
h) określenie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazanych Sołectwu oraz dochodów z tego źródła w ramach uprawnień przekazanych przez Radę Gminy,
i) ustalenia zasad współpracy z innymi Sołectwami w celu realizacji wspólnych zadań.

§ 12

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w razie potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

2. Zebranie zwołuje Sołtys, ustalając termin, miejsce oraz porządek obrad, powiadamiając o tym mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

3. Sołtys zobowiązany jest zwołać Zebranie Wiejskie na pisemny wniosek:

a) co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim,
b) Rady Sołeckiej,
c) organów Gminy.

4. Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w sprawach wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz w sytuacji, gdy Sołtys nie zwoła zebrania będąc do tego zobowiązanym.

§ 13

1. Mieszkańcom Sołectwa biorącym udział w Zebraniu Wiejskim przysługują następujące prawa:

a) inicjatywy uchwałodawczej,
b) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
c) udziału w głosowaniu,
d) zgłaszania kandydatur i kandydowanie do wybieralnych organów Sołectwa,
e) zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej i obecnym na zebraniu przedstawicielom organów Gminy,
f) zgłaszania wniosków do budżetu.

2. W Zebraniu Wiejskim mogą także uczestniczyć, bez prawa głosowania przedstawiciele organów Gminy i jej jednostek, organizacji społecznych, instytucji i przedsiębiorców.

3. Obrady Zebrania Wiejskiego są jawne.

§ 14

1. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedstawionego przez Sołtysa, skonsultowanego z Radą Sołecką.

2. Zebranie Wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali prawidłowo powiadomieni, zgodnie z wymaganiami niniejszego Statutu i uczestniczy w nim co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum drugi termin wyznacza się po upływie 15 minut. Zebranie Wiejskie w drugim terminie może podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestników.

§ 15

1. Zebrania Wiejskie prowadzi Przewodniczący wybrany na Zebraniu Wiejskim. Przewodniczącym Zebrania Wiejskiego może być Sołtys.

2. Przewodniczenie Zebraniu Wiejskiemu uprawnia do:

a) udzielania głosu poszczególnym mówcom wg kolejności zgłoszeń,
b) udzielania głosu poza kolejnością,
c) zamknięcia dyskusji nad poszczególnymi sprawami,
d) odebrania głosu w przypadku niemożności prowadzenia obrad,
e) określenia czasu przeznaczonego dla każdego rozmówcy.

3. Poza kolejnością Przewodniczący Zebrania Wiejskiego udziela głosu:

a) przedstawicielom organów Gminy,
b) zaproszonym gościom,
c) w celu sprostowania błędu lub nieściśle przytoczonego stwierdzenia mówcy,
d) w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego dotyczącego w szczególności:

- stwierdzenia ważności Zebrania Wiejskiego,
- przerwy w obradach lub zamknięcia Zebrania Wiejskiego,
- zmiany porządku Zebrania Wiejskiego,
- zamknięcia listy kandydatów w wyborach,
- wycofania projektu uchwały lub wniosku,
- zmiany sposobu głosowania,
- zmiany Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego.

4. Przewodniczący nie może odmówić poddania pod głosowanie Zebrania Wiejskiego wniosku, jeżeli jego treść odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

§ 16

1. Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:

a) miejsce i datę oraz godzinę zebrania,
b) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności,
c) wybór protokolanta obrad,
d) zatwierdzenie porządku obrad,
e) streszczenie przebiegu obrad, treść wystąpień, krótkie ich streszczenie,
f) wyniki głosowania,
g) treść podjętych uchwał.
h) podpis Przewodniczącego lub Sołtysa oraz protokolanta Zebrania.

2. Do protokołu winna być dołączona lista obecności, podjęte uchwały oraz wnioski.

3. Protokół z zebrania sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden znajduje się do wglądu u Sołtysa, a drugi Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie 14 dni od dnia odbycia Zebrania Wiejskiego.

§ 17

1. Zebranie Wiejskie wyraża swoją wolę we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Sołectwa w formie uchwał.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że statut stanowi inaczej.

3. Uchwały zebrania podpisuje Przewodniczący lub Sołtys.

Sołtys
§ 18

1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa*.

2. W czasie niemożności pełnienia funkcji przez Sołtysa, spowodowanej przemijającymi okolicznościami, jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez Sołtysa członek Rady Sołeckiej.

3. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa, uchwałami i zarządzeniami organów gminy.

4. Do zadań Sołtysa należy*:

a) zwołanie i prowadzenie Zebrań Wiejskich oraz posiedzeń Rady Sołeckiej,
b) składanie informacji Zebraniu Wiejskiemu z działalności Rady Sołeckiej,
c) zwiększenie aktywności mieszkańców Sołectwa mającej na celu poprawę warunków życia, czystości i porządku w Sołectwie,
d) reprezentowanie Sołectwa wobec organów Gminy, a w szczególności przekazywanie wniosków dotyczących potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców,
e) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach Komisji Rady Gminy na zaproszenie ich przewodniczących,
f) współpraca z Urzędem Gminy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań publicznych,
g) składanie Wójtowi Gminy sprawozdań z działalności finansowej,
h) zarządzanie i administrowanie mieniem gminnym przekazanym Sołectwu,
i) dokonywanie w drodze inkasa poboru podatków i opłat od mieszkańców Sołectwa w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
j) uczestniczenie w naradach Sołtysów zwoływanych przez Wójta Gminy Kłodzko.

5. Sołtys może ustalić dni, godziny i miejsca przyjmowania mieszkańców w sprawach Sołectwa i podaje te informacje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 19

1. Sołtys pełni swoje obowiązki społecznie.

2. Rada Gminy uchwala odrębną uchwałą zasady na jakich Sołtysowi przysługuje dieta.

Rada Sołecka
§ 20

1. Działanie Sołtysa wspiera Rada Sołecka.

2. Rada Sołecka składa się z 5 - 9 członków.

3. Decyzję o liczbie członków Rady Sołeckiej podejmuje Zebranie Wiejskie.

4. Posiedzenia Rady są zwoływane przez Sołtysa lub na wniosek co najmniej 1/3 składu Rady Sołeckiej w zależności od potrzeb. Posiedzeniom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys a w przypadku jego nieobecności osoba wybrana z Rady Sołeckiej.

5. Rada Sołecka działa kolektywnie, a swoje stanowisko zajmuje w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu.

6. Z posiedzeń Rady Sołeckiej sporządza się protokół, który podpisuje i przechowuje Sołtys.

7. Rada Sołecka *:

a) przygotowuje Zebranie Wiejskie i sporządza projekty uchwał na zebranie,
b) inicjuje działania społecznie użyteczne dla Sołectwa i jego mieszkańców,
c) opracowuje projekt planu finansowo-rzeczowego Sołectwa na dany rok budżetowy,
d) współpracuje z instytucjami i organizacjami, w celu wspólnej realizacji zadań.

8. Działalność Rady ma charakter społeczny.

Rozdział 4
ZASADY I TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
§ 21

1. Kadencja organów Sołectwa odpowiada kadencji Rady Gminy, jednak wybory do tych organów przeprowadza się w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do rad gmin.

2. Prowadzenie zebrania odbywa się zgodnie z §15.

3. Porządek zebrania zwołanego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej powinien w szczególności zawierać następujące punkty:

a) wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
b) stwierdzenie prawomocności zebrania,
c) złożenie sprawozdania przez Sołtysa i Radę Sołecką za okres kadencji,
d) dyskusja nad sprawozdaniem,
e) wybór komisji skrutacyjnej,
f) zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
g) wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej,
h) wolne wnioski i zapytania.

§ 22

Uchylony*

§ 23

1. Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybiera się spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Kandydatów na Sołtysa i członków rady zgłasza się na Zebraniu Wiejskim do przewodniczącego komisji skrutacyjnej.

3. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata. W razie nieobecności kandydata zgoda musi być udzielona na piśmie.

4. Uprawnieni do zgłaszania kandydatur w wyborach są mieszkańcy sołectwa, uprawnieni do głosowania i obecni na Zebraniu Wiejskim.

5. Listę kandydatów zamyka się na wniosek o zamknięcie listy, który podlega przegłosowaniu.

§ 24

1. Do ważności wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność na Zebraniu Wiejskim taka ilość uprawnionych mieszkańców, o której mowa w § 14 ust. 2, potwierdzona własnoręcznym podpisem.

§ 25

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybranych spośród uprawnianych do głosowania uczestników zebrania w głosowaniu jawnym, po uprzednim uzyskaniu zgody kandydata.

2. Członków komisji skrutacyjnej wybiera się przed zgłoszeniem kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na stanowiska wcześniej wymienione.

3. Do zadań komisji należy:

a) przyjęcie zgłoszenia kandydatów i oświadczeń o wyrażeniu zgody na kandydowanie w formie ustnej lub pisemnej,
b) przygotowanie kart do głosowania,
c) udzielenie informacji o sposobie głosowania,
d) przeprowadzenie głosowania i ustalenie jego wyników,
e) sporządzenie i odczytanie protokołów z przeprowadzonych wyborów. 

§ 26

1. Z przeprowadzonych wyborów komisja skrutacyjna sporządza protokół, który powinien zawierać:

a) skład komisji skrutacyjnej,
b) liczbę mieszkańców uprawnionych do głosowania,
c) liczbę uprawnionych mieszkańców biorących udział w głosowaniu, którym wydano karty do głosowania,
d) imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów,
e) liczbę oddanych głosów, w tym ważnych i nieważnych,
f) liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów,
g) stwierdzenie dokonania lub nie dokonania wyborów.

2. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, jeden zostaje do wglądu u Sołtysa, a drugi przekazywany jest wraz z protokołem Zebrania Wiejskiego i wnioskami Wójtowi. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej.

§ 27

1. Głosowanie do organów Sołectwa jest tajne, przeprowadzone przy pomocy kart do głosowania opieczętowanych pieczęcią Urzędu Gminy Kłodzko.

2. Głosowanie na Sołtysa:

a) za głos nieważny uznaje się, gdy użyto kart do głosowania innych niż ustalone w ust. 1 lub gdy na karcie do głosowania pozostawiono więcej niż jednego kandydata do obsadzenia, bądź w przypadku całkowitego przedarcia karty,
b) w przypadku kilku kandydatów na Sołtysa za wybranego uważa się tego kandydata, który otrzymał największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku równej liczby ważnie oddanych głosów uzyskanych przez kandydatów uniemożliwiającej wybór, przeprowadza się wybory ponowne pomiędzy kandydatami, którzy uzyskali tę samą największą liczbę głosów,
c) w przypadku jednego kandydata na Sołtysa za wybranego Sołtysa uważa się kandydata który otrzymał 50% plus 1 głosów ważnie oddanych,
d) w przypadku jednego kandydata na Sołtysa, który nie uzyskał określonej w § 27 ust. 2 lit. c ilości głosów, należy ponownie przeprowadzić procedurę wyboru na Sołtysa.

3. Głosowanie na Radę Sołecką:

a) Za głos nieważny uznaje się, gdy użyto do głosowania kart innych niż określone w ust.1 lub gdy na karcie do głosowania pozostawiono więcej osób niż określona liczba składu Rady Sołeckiej.
b) Członkami Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów.
c) W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez kilku kandydatów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie pomiędzy kandydatami, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów.

4. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Sołeckiej odbywa się do 14 dni od daty wyborów, a zwołuje je Sołtys.

§ 28

1. Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa i poszczególnych członków Rady Sołeckiej przed upływem kadencji. Odwołanie ze stanowiska Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej może nastąpić w szczególności, gdy nie wywiązują się ze swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu, nie wykonują uchwał Zebrania Wiejskiego, dopuszczają się czynów dyskwalifikujących ich w opinii środowiska lub utracili w inny sposób zaufanie mieszkańców Sołectwa.

2. Z wnioskiem o odwołanie mogą wystąpić:

a) mieszkańcy Sołectwa. Wniosek musi być podpisany przez co najmniej 5% stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania,
b) organy Gminy.

3. Uprawnionym do złożenia wniosku o odwołanie poszczególnych członków Rady Sołeckiej jest również Sołtys.

4. Wniosek wraz z uzasadnieniem o odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej składany jest na piśmie do Wójta, który ustala termin i miejsce Zebrania Wiejskiego w sprawie odwołania.

5. Zebranie w sprawie odwołania Sołtysa lub członków rady powinno odbyć się nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanych.

6. Jeśli wniosek o odwołanie nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego wniosku.

§ 29

1. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa i Członka Rady Sołeckiej następuje wskutek:

a) złożenia na ręce Wójta Gminy pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,
b) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem Sądu,
c) śmierci.

2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Zebranie Wiejskie.

§ 30

1. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu Sołtysa albo członka Rady Sołeckiej, Wójt zwołuje zebranie w trybie określonym niniejszym statutem w celu wyboru nowego Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

2. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy. W takim przypadku obowiązki Sołtysa pełni członek Rady Sołeckiej wskazany przez nią.

Rozdział 5.
GOSPODARKA POWIERZONYM MIENIEM
§ 31

Sołectwo zarządza i korzysta z przekazanego mienia komunalnego na zasadach określonych w niniejszym statucie oraz przepisach ogólnie obowiązujących w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym.

§ 32

1. Na wniosek Zebrania Wiejskiego Wójt w formie zarządzenia może przekazać Sołectwu do korzystania i zarządzania składniki mienia Gminy.

2. Przekazanie mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 33

Bieżący zarząd składnikami mienia należy do Sołtysa.

§ 34

1. Sołectwu przyznaje się uprawnienia do korzystania z mienia mieszczącego się w zakresie zwykłego zarządu.

2. Do czynności zwykłego zarządu należy w szczególności:

a) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;
b) utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym w ramach jego aktualnego przeznaczenia poprzez dokonywanie niezbędnych konserwacji, napraw i remontów;
c) korzystanie z niego w celu realizacji zadań Sołectwa.

Rozdział 6
FUNDUSZ SOŁECKI
§ 35

1. Sołtys w uzgodnieniu z Radą Sołecką przedstawia wnioski i propozycje wydatków do projektu budżetu Gminy Wójtowi Gminy Kłodzko w terminie i na zasadach określonych w zarządzeniu Wójta.

2. Rada Gminy Kłodzko rozstrzyga, o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Kłodzko środków stanowiących fundusz sołecki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć, będących zadaniami własnymi Gminy i służących poprawie warunków życia mieszkańców.

3. Środki finansowe z funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku Sołectwa składanego zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim.

4. Sołtys przy pomocy Rady Sołeckiej podejmuje działania mające na celu wykorzystanie przyznanych przez Radę Gminy środków finansowych stanowiących fundusz sołecki i w tym celu organizuje udział mieszkańców w prowadzonych pracach inwestycyjnych i remontowych.

Rozdział 7
Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa
§ 36

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Gminy i Wójt Gminy.

3. Wójt Gminy prowadzi kontrolę Sołectwa poprzez:

a) czuwanie, aby mienie Sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenia,
b) zapoznanie się z informacjami i dokumentami, które na żądanie Wójta Gminy przedstawiają organy Sołectwa w wyznaczonym zakresie i terminie,
c) uczestniczenie Wójta Gminy w posiedzeniach organu Sołectwa.

§ 37

Organy nadzoru mają prawo żądać niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa.

§ 38

Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Wójtowi Gminy uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 14 dni od daty ich podjęcia.

Rozdział 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 39

Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy.


* Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym pismo nr NK-N.4131.552.2011.AM5 z dnia 29 lipca 2011 r. stwierdził nieważność:

- § 4 we fragmencie: „w szczególności”
- § 18 ust. 1 we fragmencie: „ i reprezentuje Sołectwo na zewnątrz ”
- § 18 ust. 4 we fragmencie: „ w szczególności ”
- § 20 ust. 7 we fragmencie: „ w szczególności ”
- § 22.