Wybory organów sołectwa

Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów i kończy się po zakończonej kadencji rady gminy. Po upływie kadencji rady gminy, dotychczasowy Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.

Wybór sołtysa odbywają się wg zasad określonych przez Radę Gminy w Statutach Sołectw. Wybór rady sołeckiej dokonuje się na zebraniu wiejskim zwołanym przez Wójta Gminy. Termin wyborów organów sołectwa zarządza Wójt Gminy ( do 6 miesięcy od dnia wyborów samorządowych).

Wójt gminy Kłodzko Stanisław Longawa zwołuje zebranie wiejskie dla mieszkańców wsi Boguszyn na dzień

8 kwietnia 2015 r. (środa) na godz. 17:00.

Miejscem spotkania jest świetlica wiejska w Boguszynie.