Planowana jest przebudowa dróg w Boguszynie

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gmina Kłodzko otrzymała dofinansowanie w wysokości 600.000 zł., co stanowi 80 % wartości zadania. Kwota ta zostanie przekazana na realizację zadań: remont rowu we wsi Krosnowice oraz przebudowę dróg we wsi Boguszyn.