Obowiązek oznaczenia budynku tabliczką

Opublikowano: wtorek, 15, marzec 2016 21:39
Waldemar Staniszewski

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku, tabliczki informacyjnej z numerem domu i nazwą ulicy, a jeżeli nie ma ulicy - to z nazwą miejscpowości. Tabliczka powinna się pojawić w ciągu 30 dni od nadania przez gminę numeru porządkowego dla nieruchomości. Właściciel czyni to na własny koszt, nikt nie zwraca pieniędzy. Jeśli budynek położony jest w głębi ogrodzonej posesji, tabliczkę umieszcza się także na ogrodzeniu, tak by jak najszybciej była widoczna z ulicy lub drogi.

Wiele gmin stara się także o to, by wszystkie tabliczki miały taki sam wzór, z konkretną formą, kolorystyką lub nawet wskazanymi parametrami zawieszania. Nie chodzi tylko o walory estetyczne. Duże, czytelne numery posesji z wyraźnymi nazwami ulic ułatwiają dotarcie różnym służbom. Najważniejsze jest pogotowie i straż pożarna, ale łatwiej też trafić: znajomym, dalekim krewnym, firmom kurierskim, dostawcom, osobom przyjezdnym, itp.

Co wynika z przepisów:

 1. Każda nieruchomość powinna posiadać tabliczkę informacyjną na głównej, frontowej ścianie;
 2. Na tabliczce informacyjnej powinien się znaleźć zarówno numer nieruchomości jak i nazwa ulicy, ewentualnie nazwa miejscowości;
 3. Tabliczka informacyjna powinna być oświetlona w nocy;
 4. Sama tylko tabliczka na ogrodzeniu jest niewystarczająca.
 5. Jeśli nieruchomość oznaczona tabliczką stoi dalej od drogi - należy powtórzyć tabliczkę na ogrodzeniu

Oto treść najważniejszych, aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących oznakowania nieruchomości:

USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
Art. 34.

Dotychczasowe tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, niespełniające wymogów wynikających z art. 47b ust. 1 i 2 ustawy zmienionej w art. 23 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli umieszczony na nich numer porządkowy jest zgodny z ewidencją miejscowości, ulic i adresów. Art. 23, pkt 14), Rozdział 8a, Art. 47b.

 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
 2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw nazwę miejscowości.
 3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.
 4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Inne przepisy:

 1. Kodeks wykroczeń Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 46 poz. 275 z późn. zm).
 2. Ustawa z 17 marca 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.).

Stowarzyszenie Przyjaciół Boguszyna przy współudziale Sołtysa zbiera zamówienia na wykonanie tabliczki z numerem domu i napisem Boguszyn. Tabliczka będzie wykonana z tworzywa z niebieskim tłem (taka tabliczka obecnie znajduje się na budynku Świetlicy Boguszyn. Koszt około 40 zł. - zapisy u Pana Waldemara Staniszewskiego lub Sołtysa.

W artykule wykorzystano dostępne zasoby internetowe.
Artykuł opracował Waldemar Staniszewski

tabliczka 1tabliczka 2

Wykorzystano zdjęcie z Gazety Prawnej nr 31