Festyn w Boguszynie

Sołtys, Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Boguszyna serdecznie zaprasza na FESTYN RODZINNY - I BIEG BOGUSZYŃSKI o Puchar Wójta Gminy Kłodzko oraz zawody Nordic Walking o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Kłodzko.

Spotykamy się 27 czerwca 2015 r (sobota) o godz. 14:00 na  boisku przy świetlicy w Boguszynie.

Zapisy na bieg od godz. 13:00 do 14:00 w dniu biegu.

plakat

 

Trasa I Biegu Boguszyńskiego:

mapa

Regulamin

Festynu Rodzinnego „I Bieg Boguszyński”

 1. I.CEL
  1. Popularyzacja miejscowości Boguszyn - Gmina Kłodzko.
  2. Integracja mieszkańców Boguszyna oraz propagowanie aktywnego wypoczynku i rekreacji.
  3. Zachęcanie do aktywnego włączenia się do popularyzacji miejscowości oraz wsparcia „Stowarzyszenia Przyjaciół Boguszyna”.
  4. Umożliwienie sportowego współzawodnictwa dla wszystkich chętnych.
 2. ORGANIZATOR
  1. Sołtys Boguszyna.
  2. Rada Sołecka Boguszyna.
  3. „Stowarzyszenia Przyjaciół Boguszyna” adres: 57-300 Kłodzko, Boguszyn 91a.
  4. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko.
 3. WSPÓŁPRACA ORGANIZACYJNA
  1. Sołectwo Boguszyn.
  2. Gmina Kłodzko.
  3. Przewodniczący Gminy Kłodzko
 4. IV.TERMIN I MIEJSCE
  1. Termin: 27 czerwiec  2015 r. godz. 14:00
  2. Miejsce:
   1. Świetlica Boguszyn 91 a.
   2. Boisko przy świetlicy.
   3. Teren wioski Boguszyn.
 5. V.PROGRAM FESTYNU RODZINNEGO „I Bieg Boguszyński”
  1. 13:00-14:00 ZAPISY UCZESTNIKÓW BIEGU.
  2. 14:00 PRZYWITANIE UCZESTNIKÓW.
  3. „I BIEG BOGUSZYŃSKI” OPEN OD 16 LAT.
  4. BIEG DLA DZIECI W WIEKU DO 15 LAT.
  5. MARSZ „ Nordic Walking” o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy.
  6. GRY I ZABAWY DLA WSZYSTKICH.
 6. VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH
  1. Uczestnictwo w biegów i marszu startują dobrowolnie na własna odpowiedzialność.
  2. Mieszkańcy, kibice – wstęp bezpłatny.
 7. VII. TRASY BIEGÓW I MARSZU

Pokrywają się z drogami i ścieżkami w obrębie wioski Boguszyn.

 1. VIII. ZASADY UCZESTNICTWA W ORGANIZOWANYCH ZAWODACH, GRACH ORAZ ZABAWACH.
  1. Uczestnictwo we wszystkich organizowanych zawodach, grach i zabawach jest dobrowolna i na własną odpowiedzialność.
  2. Uczestnictwo w Festynie Rodzinnym „I Bieg Boguszyński” dalej zwanym „Festyn” - jest dobrowolne i na własną odpowiedzialność.
  3. Organizator i współorganizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia losowe, zdrowotne, niewłaściwe zachowania uczestników, itp. zdarzenia.
  4. Rodzice zgadzający się na uczestnictwo dzieci w zawodach, grach i zabawach towarzyszących oraz przebywania ich pociech na obszarze organizowania „Festynu” - biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zdarzenia opisane w ust. X pkt 3.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania w trakcie trwania „Festynu” zmian modyfikacyjnych i organizacyjnych.
 2. IX. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
  1. Wszyscy biorący udział w Festynie będą mieli możliwość dokonać zakupów serwowanych dań  oraz wypieków.
  2. Organizator i współorganizator nie ubezpiecza (OC, NW) uczestników zawodów oraz  „Festynu”.
 3. X. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASACH ZAWODÓW I NA TERENIE ORGANIZOWANIA FESTYNU.
  1. Należy zachować szczególną uwagę w miejscach (trasach trudnych technicznie) nie utwardzonych (nierówności, kamienie, wyboje, itp.).
  2. Uczestnicy biegu i marszu muszą zachować szczególna ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól i dróg leśnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialność za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
  3. W czasie biegu i marszu zawodnik wolniejszy powinien ustąpić miejsce szybszemu na trasie.
  4. Osoby naruszające spokój oraz zakłócające porządek zostaną usunięte z „Festynu” przez wezwane organy prewencyjne.
 4. XI.OCHRONA ŚRODOWISKA.
  1. Zabrania się wyrzucanie zużytych pojemników oraz innych śmieci w miejsca inne niż wystawione pojemniki.
  2. Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne i nie dopuszczać do jego dewastacji.
 5. XII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kolizje, wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas oraz w czasie dojazdu i powrotu z „Festynu”.
  2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własna odpowiedzialność, a uczestnicy niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów.
  3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie innym uczestnikom lub osoba trzecim.
  4. W razie wypadku lub powstania szkody związanej z uczestnictwem w „Festynie” – uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi do Organizatora, współorganizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia w związku z organizacją zawodów, zabaw  w ramach „Festyny”.
  5. Uczestnicy oświadczają, że ich stan zdrowia zezwala na udział w zawodach i zabawach organizowanych w ramach „Festynu”.
  6. Uczestnicy „Festynu” zobowiązują się do przestrzegania oraz potwierdzają zapoznanie się z niniejszym Regulaminem”.
  7. Zdjęcia, nagrania filmowe i wywiady z uczestnikami mogą być wykorzystane za zgodą Organizatora.
  8. Nieznajomość niniejszego Regulaminu oraz jego nie przestrzeganie nie zwalnia z odpowiedzialności.
  9. Regulamin do pobrania ze strony internetowej „boguszyn.klodzko.pl”
 6. XIII. WYKAZ SZPITALI
  1. Szpital ZOZ Kłodzko. ul. Szpitalna, 57-300 Kłodzko.
  2. Pogotowie Ratunkowe 57-300 Kłodzko, ul Szpitalna